RODO

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych jest Inspektorem Ochrony Danych jest p. Rafał Andrzejewski z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu korespondencyjnego Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn: ul. Pl. M. J.Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn lub adresu e-mail : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, z siedzibą przy Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn (adres do korespondencji: ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn),
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn: ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 1 oraz adres e-mail: cuw-iod@miastoketrzyn.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

b. prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:

e. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: