Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje, że w/g planu finansowego jednostki na rok 2024, nie planuje w roku finansowym 2024 przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień, których wartość netto przekraczałaby kwoty 130.000 złotych.